bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2017, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa członków komisji

Ogłoszenie

15.11.2017

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Nazwa i siedziba Zmawiającego:

Muzeum-Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

II. Klasyfikacja wg CPV

- 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego
- 79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
- 79934000-0 – usługi projektowania mebli
- 79933000-3 – usługi towarzyszące usługom projektowym
- 79956000-0 – usługi w zakresie organizacji targów i wystaw


III. Forma Konkursu:
Otwarty, realizacyjny, jednoetapowy

IV. Przedmiot i zadanie konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum – Domu Rodziny Pileckich, najlepszej zarówno pod względem plastycznym jak i merytorycznym, odpowiadającym treści scenariusza wystawy i jej zakładanej zawartości.
2. Zadaniem konkursu jest wyłonienie pracy projektowej, w oparciu o którą będzie można przygotować pełną Dokumentację projektową umożliwiającą produkcję i montaż wystawy stałej.

V. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być:
a) osoba fizyczna,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i spełni wymagania
określone w Regulaminie konkursu, rozdz. III pkt 2 i 3.
2. Wnioski o dopuszczenie w konkursie i wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz wniosku wg zał. nr F.1 do Regulaminu
- Dokument pełnomocnictwa wg zał. nr F.2 lub F.3 do Regulaminu

VI. Zawartość i forma pracy konkursowej
1.Część graficzna - 2 (max.3) plansze 100x70 cm w układzie pionowym
2. Część opisowa - Zeszyt w formacie A4 w 3 egzemplarzach
3. Płyta CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej z zakresem z pkt. 1 i 2.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych
a) Zgodność prezentowanej koncepcji ze scenariuszem i wytycznymi do projektu wystawy – 3 pkt
b) Walory estetyczne, kompozycyjne i przestrzenne projektu, oryginalność rozwiązań projektowych w odniesieniu do tematyki wystawy - 5 pkt
c) Realność finansowa rozwiązań - 2 pkt

VIII. Harmonogram Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu - 15.11.2017 r.
2. Składanie wniosków o dopuszczenie w konkursie – do 29.11.2017 r.
3. Wyniki kwalifikacji do konkursu - 1.12.2017 r.
4. Składanie pytań przez zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie – do 5.12.2017 r.
5. Udzielenie odpowiedzi na pytania – do 7.12.2017 r.
6. Składanie/nadsyłanie prac konkursowych – do 15.01.2018 r.
7. Ogłoszenie wyników konkursu – do 22.01.2018 r.

IX. Jury konkursu i nagrody Jury Konkursu:

1. Maciej Miłobędzki - architekt SARP – Przewodniczący Jury
2. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, zastępca Przewodniczącego
3. Jerzy Bauer – Burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka
4. Jan Kucza - Kuczyński pełnomocnik Dyrektora Muzeum ds inwestycji
5. Joanna Mytkowska - dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
6. Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
7. Mirosław Nizio – architekt,
8. Andrzej Pilecki - członek rodziny Pileckich

Pula nagród wynosi 45 000 zł, I nagroda – min. 15 000zł, II nagroda 12 000 zł, III nagroda 8000 zł oraz wyróżnienia.

X. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: http://www.muzeum.ostrowmaz.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 74644-2017.

Załaczniki:

Regulamin Konkursu
Załaczniki Formalne
Załaczniki Merytoryczne

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 15.11.2017

Dokument oglądany razy: 526
« inne aktualności