bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.11.2019

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
ul. Warszawska 4,
07-300 Ostrów Mazowiecka
(Tymczasowa siedziba, ul. 11 Listopada 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka)


Ostrów Mazowiecka, 2019-11-28

O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej”, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

ZKM ASIS Sp. z o.o.
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
za cenę: 301 932,28 zł, okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy Cena Okres gwarancji i rękojmi Razem
ZKM ASIS Sp. z o.o.
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
60,00 40,00 100,00
Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
59,30 40,00 99,30
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
PHU „BMS” Sp.j.
Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn
------- ------- -------

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
PHU „BMS” Sp.j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn
Art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z Art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaproponowanej ceny. W odpowiedzi na wezwanie dot. wyjaśnień rażąco niskiej ceny Wykonawca oświadczył, iż pomylił się i źle skalkulował cenę oferty.
Zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty gdy wykonawca nie udzielił wyjaśnień bądź gdy udzielone wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnych Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 28.11.2019

Dokument oglądany razy: 409
« inne aktualności