bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

09.08.2019

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) 

ul. Warszawska 4,
07-300 Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 2019-08-09


Do wszystkich Wykonawców

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowę ogrodzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej. ponieważ:
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania.


Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


UZASADNIENIE
W toku postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 09.08.2019

Dokument oglądany razy: 282
« inne aktualności