bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.09.2019

 Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
ul. Warszawska 4,
07-300 Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 2019-09-04

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowę ogrodzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w
organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej, informujemy,
iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ZKM-ASIS Sp. z o. o.
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
za cenę: 150 000,00 zł; Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy;
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L.P. Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy
Cena brutto
(punktacja)
Okres gwarancji i
rękojmi (punktacja)
Punktacja razem
1. ZKM-ASIS Sp. z o. o.
ul. Żurawia 71,
15-540 Białystok
60,00 0,00 60,00


W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył
z postępowania żadnych Wykonawców.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie,
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 04.09.2019

Dokument oglądany razy: 460
« inne aktualności